Systémy riadenia a certifikácie

Politika kvality, bezpečnosti informácií a ochrany životného prostredia spoločnosti SWAN, a.s.

Táto politika je záväzná pre všetkých zamestnancov spoločnosti SWAN.

Verejná bezpečnostná politika informácií spoločnosti SWAN, a.s.

 

 

Vyhlásenie manažmentu

Spoločnosť SWAN ako profesionálny poskytovateľ telekomunikačných služieb a riešení, pri ktorých je vyžadovaný vysoký stupeň ochrany proti zneužitiu, kladie zásadný dôraz na minimalizáciu rizík. Preto vedenie spoločnosti vyhlasuje túto Verejnú bezpečnostnú politiku informácií ako základný rámec pre smerovanie spoločnosti na poli ich ochrany.

 

 

Ciele bezpečnostnej politiky

Naším prvoradým cieľom je zabezpečiť dôvernosť, integritu a dostupnosť všetkých vlastných a zákazníckych aktív, dát a informácií pre bezproblémové zabezpečenie našich podnikateľských aktivít.

Touto politikou deklarujeme všetkým obchodným partnerom, zamestnancom, verejnej a štátnej správe a širokej verejnosti schopnosť celej spoločnosti SWAN efektívne chrániť informácie, hmotný i nehmotný majetok vlastný aj nám zverený v súlade s legislatívnymi požiadavkami, prijatými záväzkami a internými bezpečnostnými predpismi.

Táto deklarácia má pôsobnosť na celú spoločnosť a na všetky prevádzky a miesta, v ktorých pôsobíme.

K presadzovaniu tejto politiky je v podniku zavedený a rozvíjaný systém riadenia bezpečnosti informácií podľa ISO/IEC 27001.

 

 

Zásady a princípy bezpečnosti informácií

Zaväzujeme sa:

Vedenie spoločnosti vyslovuje záväzok podporovať vytýčené ciele a princípy tejto politiky a pravidelne preverovať efektívnosť vykonávaných činností pri jej napĺňaní.

Táto politika je záväzná pre všetkých zamestnancov spoločnosti SWAN.


Certifikáty a ocenenia

 

 

© 2024 SWAN, a.s. Všetky práva sú vyhradené.