Zobraziť:

Spoločnosť SWAN, a.s. so sídlom Landererova 12, 811 09 Bratislava, IČO 47 258 314, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., v odd. Sa, vl. číslo 6198/B v zmysle ustanovení §42 ods. 1 Zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách (ďalej aj ako “Zákon”) a Všeobecného povolenia Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb č. 1/2014 zverejňuje štandardné zmluvné a cenové podmienky a ďalšie informácie pre koncových užívateľov.


Rozsah ponúkaných služieb

Spoločnosť SWAN, a.s. ponúka široký rozsah služieb pevnej elektronickej komunikačnej siete, zahŕňajúci verejnú telefónnu službu, iné hlasové služby, služby prenájmu okruhov a prenosu dát, služby prístupu k sieti internet a iné elektronické komunikačné služby. Podrobné informácie o ponúkaných službách sú uvedené na webovom sídle spoločnosti.


Štandardné zmluvné podmienky: Všeobecné podmienky pre elektronické komunikačné služby, reklamačný poriadok, riešenie sporov, služby servisu a podpory a ďalšie informácie

Zmluva obsahuje aj dohodu o prípadnom minimálnom trvaní zmluvy (tzv. viazanosť resp. doba určitá), informáciu o spôsoboch jej ukončenia a ďalšie informácie v zmysle §44 Zákona. Cena služby môže byť stanovená priamo v zmluve alebo odkazom na tarifu (cenník).

Všeobecné podmienky sú súčasťou zmluvy o poskytovaní príslušnej služby, obsahujú o.i. práva a povinnosti zmluvných strán, spôsoby ukončenia zmluvy, reklamačný poriadok, mechanizmy na urovnanie sporov, informácie o zmenách podmienok, služby servisu a podpory, postupy súvisiace s prenosom čísel, práva súvisiace s univerzálnou službou, informácie o postupoch v prípade neplatenia faktúr a ďalšie informácie.


Štandardné cenové podmienky služieb SWAN BUSINESS (predtým BENESTRA)

Informácie o cenách dodávaných koncových zariadení a ďalšie informácie o službách sú uvedené na webovom sídle spoločnosti v časti venovanej príslušnej službe.


Druhy ponúkaných servisných služieb

Aktuálne kontaktné údaje na službu zákazníckej podpory spoločnosti SWAN nájdete na webovom sídle spoločnosti.


Zverejnenie v telefónnom zozname

Účastník, ktorý je fyzickou osobou je oprávnený rozhodnúť o tom, či budú jeho osobné údaje zverejnené v telefónnom zozname a informačných službách  o účastníckych číslach a má možnosť vybrať si, ktoré osobné údaje zverejní podľa § 59 ods. 2 Zákona.


Odkazy na informácie o telefónnych číslach


Dostupnosť informácií o kontrole nákladov

Užívatelia majú možnosť získavať bez poplatku informácie o kontrole nákladov týkajúcich sa služieb ADSL s meraným objemom prevádzky a hlasových služieb CS Hlas a IP Hlas prostredníctvom stránky zákazníckeho portálu.

Ďalšie formy informovania pre užívateľov so zdravotným postihnutím sú dostupné po registrácii prostredníctvom zákazníckej linky SWAN na tel. č.: +421 (2) 322 322 32  resp. na adrese elektronickej pošty helpdesk@swan.sk


Spätný zber elektroodpadu a batérií

Miestom spätného zberu pre elektroodpad, použité prenosné batérie a akumulátory je oddelenie logistiky spoločnosti SWAN, a.s. na Úderníckej č. 15, 85101 Bratislava.


Informácie o kvalite služieb, parametroch pripojenia a postupoch riadenia sieťovej prevádzky služieb

Spoločnosť SWAN zverejňuje informácie o kvalite služieb v zmluvných dokumentoch, všeobecných podmienkach a na webovom sídle spoločnosti.

Podrobné informácie o parametroch pripojenia a postupoch riadenia sieťovej prevádzky služieb prístupu do siete Internet sú uvedené na internetovej stránke príslušnej služby, v zmluvných dokumentoch, všeobecných podmienkach, tarifách a na tejto stránke.


Parametre pripojenia do internetu

V ďalšej časti zverejňujeme údaje v rozsahu podľa Prílohy 2 k Všeobecnému povoleniu č. 1/2014 Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb:


Služba: SWAN Business (predtým BENESTRA) - ADSL Smart


Parametre pripojenia vo vlastnej sieti podniku

Parameter Hodnota (Mbit/s)
Maximálna prenosová rýchlosť smerom k užívateľovi 8 Mbit/s
Maximálna prenosová rýchlosť smerom od užívateľa 1 Mbit/s

Politika spravodlivého užívania

Výška mesačného dátového limitu (MB) 3072 MB (dáta prenesené cez víkendy a sviatky a dáta prenesené v pracovných dňoch v čase 19:00-07:00 sa nepočítajú do mesačného dátového limitu)
Rýchlosť po prekročení dátového limitu (Mbit/s) Bez zmeny rýchlosti, dáta nad limit sú spoplatnené podľa Tarify (dáta prenesené nad limit počas víkendov a sviatkov sa nespoplatňujú)

Parametre riadenia služieb vo vlastnej sieti podniku

Typ prevádzky Blokovaná Spomalená Priorita
Prichádzajúca prevádzka na TCP port 25 (SMTP), port 80 (WWW) a port 7547 Blokovaná - -
SWAN ADSL Firewall (služba virtuálneho firewallu pre zákazníkov) Blokovaná prichádzajúca prevádzka na sieťové služby podľa zákazníkom vybranej úrovne bezpečnosti (0 – bez blokovania až 4 – úplné blokovanie) - -


Služba: SWAN Business (predtým BENESTRA) - ADSL Rapid


Parametre pripojenia vo vlastnej sieti podniku

Parameter Hodnota (Mbit/s)
Maximálna prenosová rýchlosť smerom k užívateľovi 8 Mbit/s
Maximálna prenosová rýchlosť smerom od užívateľa 1 Mbit/s

Politika spravodlivého užívania

Výška mesačného dátového limitu (MB) Bez limitu
Rýchlosť po prekročení dátového limitu (Mbit/s) Bez obmedzenia

Parametre riadenia služieb vo vlastnej sieti podniku

Typ prevádzky Blokovaná Spomalená Priorita
Prichádzajúca prevádzka na TCP port 25 (SMTP), port 80 (WWW) a port 7547 Blokovaná - -
SWAN ADSL Firewall (služba virtuálneho firewallu pre zákazníkov) Blokovaná prichádzajúca prevádzka na sieťové služby podľa zákazníkom vybranej úrovne bezpečnosti (0 – bez blokovania až 4 – úplné blokovanie) - -


Služba: SWAN Business (predtým BENESTRA) - ADSL Rapid Plus


Parametre pripojenia vo vlastnej sieti podniku

Parameter Hodnota (Mbit/s)
Maximálna prenosová rýchlosť smerom k užívateľovi 15 Mbit/s
Maximálna prenosová rýchlosť smerom od užívateľa 1 Mbit/s

Politika spravodlivého užívania

Výška mesačného dátového limitu (MB) Bez limitu
Rýchlosť po prekročení dátového limitu (Mbit/s) Bez obmedzenia

Parametre riadenia služieb vo vlastnej sieti podniku

Typ prevádzky Blokovaná Spomalená Priorita
Prichádzajúca prevádzka na TCP port 25 (SMTP), port 80 (WWW) a port 7547 Blokovaná - -
SWAN ADSL Firewall (služba virtuálneho firewallu pre zákazníkov) Blokovaná prichádzajúca prevádzka na sieťové služby podľa zákazníkom vybranej úrovne bezpečnosti (0 – bez blokovania až 4 – úplné blokovanie) - -

Služba: SWAN Business (predtým BENESTRA) - ADSL Fire


Parametre pripojenia vo vlastnej sieti podniku

Parameter Hodnota (Mbit/s)
Maximálna prenosová rýchlosť smerom k užívateľovi 20 Mbit/s
Maximálna prenosová rýchlosť smerom od užívateľa 1 Mbit/s

Politika spravodlivého užívania

Výška mesačného dátového limitu (MB) Bez limitu
Rýchlosť po prekročení dátového limitu (Mbit/s) Bez obmedzenia

Parametre riadenia služieb vo vlastnej sieti podniku

Typ prevádzky Blokovaná Spomalená Priorita
Prichádzajúca prevádzka na TCP port 25 (SMTP), port 80 (WWW) a port 7547 Blokovaná - -
SWAN ADSL Firewall (služba virtuálneho firewallu pre zákazníkov) Blokovaná prichádzajúca prevádzka na sieťové služby podľa zákazníkom vybranej úrovne bezpečnosti (0 – bez blokovania až 4 – úplné blokovanie) - -

Služba: SWAN Business (predtým BENESTRA) - VDSL Rapid Plus


Parametre pripojenia vo vlastnej sieti podniku

Parameter Hodnota (Mbit/s)
Maximálna prenosová rýchlosť smerom k užívateľovi 30 Mbit/s
Maximálna prenosová rýchlosť smerom od užívateľa 3 Mbit/s

Politika spravodlivého užívania

Výška mesačného dátového limitu (MB) Bez limitu
Rýchlosť po prekročení dátového limitu (Mbit/s) Bez obmedzenia


Parametre riadenia služieb vo vlastnej sieti podniku

Typ prevádzky Blokovaná Spomalená Priorita
Prichádzajúca prevádzka na TCP port 25 (SMTP), port 80 (WWW) a port 7547 Blokovaná - -
SWAN ADSL Firewall (služba virtuálneho firewallu pre zákazníkov) Blokovaná prichádzajúca prevádzka na sieťové služby podľa zákazníkom vybranej úrovne bezpečnosti (0 – bez blokovania až 4 – úplné blokovanie) - -

Služba: SWAN Business (predtým BENESTRA) - VDSL Fire


Parametre pripojenia vo vlastnej sieti podniku

Parameter Hodnota (Mbit/s)
Maximálna prenosová rýchlosť smerom k užívateľovi 80 Mbit/s
Maximálna prenosová rýchlosť smerom od užívateľa 8 Mbit/s

Politika spravodlivého užívania

Výška mesačného dátového limitu (MB) Bez limitu
Rýchlosť po prekročení dátového limitu (Mbit/s) Bez obmedzenia

Parametre riadenia služieb vo vlastnej sieti podniku

Typ prevádzky Blokovaná Spomalená Priorita
Prichádzajúca prevádzka na TCP port 25 (SMTP), port 80 (WWW) a port 7547 Blokovaná - -
SWAN ADSL Firewall (služba virtuálneho firewallu pre zákazníkov) Blokovaná prichádzajúca prevádzka na sieťové služby podľa zákazníkom vybranej úrovne bezpečnosti (0 – bez blokovania až 4 – úplné blokovanie) - -

Služba: SWAN Business (predtým BENESTRA) - Optic Rapid Plus


Parametre pripojenia vo vlastnej sieti podniku

Parameter Hodnota (Mbit/s)
Maximálna prenosová rýchlosť smerom k užívateľovi 60 Mbit/s
Maximálna prenosová rýchlosť smerom od užívateľa 6 Mbit/s

Politika spravodlivého užívania

Výška mesačného dátového limitu (MB) Rýchlosť po prekročení dátového limitu (Mbit/s)
Bez limitu Bez obmedzenia

Parametre riadenia služieb vo vlastnej sieti podniku

Typ prevádzky Blokovaná Spomalená Priorita
Prichádzajúca prevádzka na TCP port 25 (SMTP), port 80 (WWW) a port 7547 Blokovaná - -
SWAN ADSL Firewall (služba virtuálneho firewallu pre zákazníkov) Blokovaná prichádzajúca prevádzka na sieťové služby podľa zákazníkom vybranej úrovne bezpečnosti (0 – bez blokovania až 4 – úplné blokovanie) - -


Služba: SWAN Business (predtým BENESTRA) - Optic Fire


Parametre pripojenia vo vlastnej sieti podniku

Parameter Hodnota (Mbit/s)
Maximálna prenosová rýchlosť smerom k užívateľovi 300 Mbit/s
Maximálna prenosová rýchlosť smerom od užívateľa 30 Mbit/s

Politika spravodlivého užívania

Výška mesačného dátového limitu (MB) Rýchlosť po prekročení dátového limitu (Mbit/s)
Bez limitu Bez obmedzenia

Parametre riadenia služieb vo vlastnej sieti podniku

Typ prevádzky Blokovaná Spomalená Priorita
Prichádzajúca prevádzka na TCP port 25 (SMTP), port 80 (WWW) a port 7547 Blokovaná - -
BENESTRA ADSL Firewall (služba virtuálneho firewallu pre zákazníkov) Blokovaná prichádzajúca prevádzka na sieťové služby podľa zákazníkom vybranej úrovne bezpečnosti (0 – bez blokovania až 4 – úplné blokovanie) - -


Služba: SWAN Business (predtým BENESTRA) - Individuálne navrhované pripojenie do siete internet (riešenia pre firemných zákazníkov)


Parametre pripojenia vo vlastnej sieti podniku

Parameter Hodnota (Mbit/s)
Maximálna prenosová rýchlosť smerom k užívateľovi Individuálne podľa zmluvy
Maximálna prenosová rýchlosť smerom od užívateľa Individuálne podľa zmluvy

Politika spravodlivého užívania

Výška mesačného dátového limitu (MB) Rýchlosť po prekročení dátového limitu (Mbit/s)
Bez limitu Bez obmedzenia

Parametre riadenia služieb vo vlastnej sieti podniku

Typ prevádzky Blokovaná Spomalená Priorita
Žiadne obmedzenia / riadenie služieb - - -