Pre médiá

Skupina GTS získala medzinárodnú certifikáciu ISO 27001

Bratislava, 13. augusta 2013 – Skupina GTS Central Europe (GTS), popredný telekomunikačný operátor a poskytovateľ služieb dátových centier v strednej a východnej Európe, získala medzinárodne uznávanú certifikáciu systému riadenia informačnej bezpečnosti (ISMS) podľa ISO 27001 pre svoje dátové centrá v celom regióne. Spoločnosť GTS Slovakia, s.r.o. získala certifikáciu podľa ISO 27001 pre celú spoločnosť a ňou poskytované služby.
 
Audit súladu systému riadenia informačnej bezpečnosti GTS s normou  ISO 27001 vykonala spoločnosť Det Norske Veritas (DNV), renomovaný poskytovateľ služieb v oblasti riadenia rizík na celom svete. Podrobné skúmanie DNV zahŕňalo niekoľko kôl auditov vo všetkých spoločnostiach skupiny, zahŕňajúcich 14 dátových centier, vrátane spoločnosti CE Colo, popredného operátorsky nezávislého poskytovateľa služieb dátových centier v strednej a východnej Európe, na základe čoho bol potvrdený plný súlad procedúr a postupov ISMS spoločnosti GTS s požiadavkami normy. Spoločnosť GTS Slovakia, s.r.o. v rámci tohto procesu získala certifikáciu podľa ISO 27001 pre celú spoločnosť a ňou poskytované služby.
 
"Chceli by sme poblahoželať GTS k získaniu certifikácie pre všetky spoločnosti v celom regióne. Dosiahnutý úspech dokazuje, odhodlanie GTS poskytovať najvyššiu úroveň štandardov informačnej bezpečnosti pre svojich zákazníkov," uviedol Tomáš Urban, výkonný riaditeľ DNV pre Českú republiku a Slovensko.
 
ISO 27001 špecifikuje požiadavky na systém riadenia, ktorý umožňuje organizáciám identifikovať, navrhnúť a implementovať prostriedky na správu bezpečnosti informácií a procesy potrebné na zabezpečenie dôvernosti, integrity a dostupnosti svojich informačných aktív.
 
Certifikácia podľa ISO 27001 potvrdzuje schopnosť spoločnosti GTS zaviesť a udržiavať systém správy informačných aktív, ktorý spĺňa nasledujúce požiadavky:
 
• Zhodnotenie bezpečnostných informačných rizík spoločnosti, vyplývajúcich z možných hrozieb, zraniteľných miest a vonkajších vplyvov.
• Návrh a zavedenie bezpečnostných riadiacich mechanizmov a procesov, ktoré znižujú dopad hrozieb s neprimeraným rizikom.
• Zavedenie jednotného procesného rámca, ktorý zabezpečí, že bezpečnostné mechanizmy budú aj priebežne zodpovedať potrebám informačnej bezpečnosti organizácie.
 
"Veľmi si vážime udelenie tejto certifikácie," uviedol Ignacio Irurita, technický riaditeľ GTS. "Chápeme, že je dôležité vykonávať dôkladné opatrenia informačnej bezpečnosti na ochranu a zachovanie integrity citlivých údajov našich zákazníkov. Táto akreditácia potvrdzuje naše odhodlanie poskytovať spoľahlivé, bezpečné a vysoko kvalitné služby dátových centier a cloudových riešení firemným zákazníkom v celom regióne strednej a východnej Európy."