Zobraziť:

Vedenie spoločnosti SWAN, a.s.

Roman Vavrík, Generálny riaditeľ

Ing. Martin MosnýRoman Vavrík vyštudoval strategický manažment na Fakulte Managementu Univerzity Komenského v Bratislave a obchod na Webster University vo Viedni. V roku 2007 nastúpil ako konzultant stratégie do spoločnosti Slovak Telekom, a. s. O tri roky neskôr sa stal vedúcim tímu korporátnej stratégie, kde ako poradca výkonného manažmentu pracoval na kľúčových celofiremných projektoch vrátane akvizícií firiem. Od roku 2012 bol menovaný za vedúceho marketingového oddelenia pre B2B segment, kde zodpovedal za riadenie marketingových aktivít pre korporátnych zákazníkov. Zároveň zodpovedal za vývoj nových produktov pre celý B2B segment, rozvoj nového biznisu a riadenie kľúčových projektov v oblasti ICT, Cloud a M2M služieb. V roku 2014 nastúpil na pozíciu riaditeľa marketingu a predaja v dcérskej spoločnosti DIGI Slovakia, v ktorej ako člen výkonného manažmentu zodpovedal za obchodné výsledky, definovanie a implementáciu  obchodnej stratégie v oblasti rezidenčných služieb (televízie a internetu pre domácnosti). V SWANe, do svojho menovania za generálneho riaditeľa vo februári 2019, pôsobil Roman Vavrík ako poradca predstavenstva. 

Michal Kemeník, Finančný riaditeľ

 Fakultu hospodárskej informatiky na Ekonomickej univerzite v Bratislave, špecializácia IT, absolvoval v roku 2002. Svoje pôsobenie v Telco sektore začal v spoločnosti eTel Slovensko vybudovaním oddelenia služieb zákazníkom a vedením technického úseku pre DSL a niektoré hlasové služby. Neskôr ako Customer Service Director prevzal ďalšie zodpovednosti za návrh, implementáciu a prevádzku CRM a fakturačného systému. V Dial Telecome sa od roku 2008 podieľal na integrácii akvirovanej spoločnosti eTel Slovensko a od roku 2009 v pozícii Chief Operations Officer zastrešoval plnenie úloh technického oddelenia a zákazníckeho hotline. Po akvizícii Dial Telecomu spoločnosťou GTS Slovakia v roku 2010 nastúpil do pozície IT Director. V tejto roli skonsolidoval architektúru aplikácií pre podporu obchodných a prevádzkových aktivít a  so svojím tímom transformoval oddelenie na modernú IT organizáciu orientovanú na poskytovanie interných IT služieb zameraných na dodávanie hodnoty pre biznis.

Martin Mosný, Riaditeľ pre Business Development

Ing. Martin MosnýV roku 1996 absolvoval Fakultu Elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave, špecializáciu telekomunikácie. Vzdelanie si rozšíril na Fakulte podnikového manažmentu EU v Bratislave. V roku 1997 nastúpil do spoločnosti nórskeho operátora Telenor. Po dvoch rokoch odišiel do holandskej pobočky Telenoru (dnes Vizada Networks), kde pôsobil ako Technický riaditeľ a zaslúžil sa o vybudovanie úspešnej spoločnosti poskytujúcej profesionálne komunikačné riešenia pre množstvo medzinárodných korporácií, sektor verejnej správy ako aj mimovládne organizácie s dôrazom na inovatívnosť a vysokú kvalitu poskytovaných služieb. V rámci zvyšovania kvalifikácie a odbornosti absolvoval štúdium Core Leadership Program na Stockholm School of Economics. Do spoločnosti SWAN nastúpil v roku 2008 na post Riaditeľa pre stratégiu a rozvoj a okrem iného stál pri zrode štvrtého mobilného operátora na Slovensku. Od júla 2015 viedol spoločnosť ako Výkonný, neskôr Generálny riaditeľ. Na tejto pozícii doviedol spoločnosť do úspešnej fúzie s BENESTRA, s.r.o. v januári 2019. Na pozícii Riaditeľa pre Business Development sa venuje rozvojovým projektom. 

Lukáš Koller, Riaditeľ Divízie korporátneho predaja

Pred nástupom do spoločnosti GTS Slovakia v roku 2001, pôsobil v rokoch 1999 až 2001 ako broker pre holandského obchodníka s cennými papiermi na Slovensku a v zahraničí. V spoločnosti GTS Slovakia začal pôsobenie na pozícii Key Account Manager v čase, keď spoločnosť začínala s predajom služieb korporátnym zákazníkom. Od roku 2009 viedol oddelenie korporátneho predaja a od roku 2013 aj ďalšie oddelenia priameho predaja. Vo februári 2015 sa stal Obchodným riaditeľom spoločnosti BENESTRA a vo SWANe je zodpovedný za B2B a Wholesale obchodne aktivity spoločnosti. Súčasne je od mája 2018 členom dozornej rady SWAN, a.s.

Jaroslav Ferianec, Riaditeľ Divízie verejnej správy a regionálneho predaja

Mgr. Jaroslav FerianecV roku 1994 absolvoval Prírodovedeckú fakultu UK v Bratislave, odbor matematika – biológia. Svoju kariéru v oblasti telekomunikácií začal v spoločnosti EuroTel Bratislava, kde pracoval v rokoch 1998 až 2005 na útvare predaja dátových služieb. Od roku 2001 pracoval na pozícii Vedúci oddelenia predaja dátových služieb. Do spoločnosti SWAN, a.s. prišiel v roku 2005. Po úspešných akvizíciách spoločností PosTel, a.s., Bentel, a.s., GlobalTel, a.s. a Euroweb, a.s. sa stal v roku 2007 Obchodným a marketingovým riaditeľom spoločnosti SWAN.

Ján Mrva, Riaditeľ Divízie rezidenčného predaja

Po štúdiu na Univerzite Komenského v Bratislave, pôsobil v oblasti obchodu. V roku 2005 nastúpil na pozíciu Key Account Manager v spoločnosti Euroweb a odvtedy sa venuje oblasti telekomunikácií. Po akvizícii spoločnosti Euroweb začal pracovať v spoločnosti SWAN na pozícii obchodníka rezidenčného predaja. Neskôr sa stal Vedúcim oddelenia rezidenčného predaja a od roku 2017 pôsobí ako Obchodný riaditeľ spoločnosti SWAN, kde je jeho primárnou úlohou rozvoj predajných kanálov pre fixné a mobilné rezidenčné služby.

Augustín Revák, Riaditeľ Technickej divízie

Svoje pôsobenie v Telco sektore zahájil v spoločnosti eTel Slovensko už počas štúdia na Technickej univerzite v Košiciach, špecializácia elektronika a telekomunikačné systémy. Po absolvovaní univerzity v roku 2003 nastúpil do spoločnosti GTS Slovakia na pozíciu Project Manager. Od roku 2006 viedol Projektové oddelenie, ktoré sa zaoberalo návrhom a realizáciou zákazníckych pripojení a zastrešovalo konsolidáciu sietí jednotlivých akvirovaných spoločností. V roku 2009 sa záber oddelenia rozšíril aj na starostlivosť o komunikáciu s dodávateľmi, návrh chrbticovej siete a zákazníckych riešení. Vo februári 2015 sa stal Technickým riaditeľom spoločnosti BENESTRA.

Jozef Lasz, Riaditeľ Divízie stratégie a rozvoja

Po absolvovaní Fakulty Elektroniky a informatiky STU v 2006, sa začal bližšie zoznamovať s problematikou mobilných dátových služieb, pri ktorých ostal ďalších osem rokov - od prevádzkovania až po dizajn a architektúru mobilných sietí. Tejto tématike sa venoval hlavne v spoločnosti T-Mobile Slovensko (neskôr Slovak Telekom), kde stál pri počiatkoch siete 4. generácie. Svoje skúsenosti sa rozhodol využiť aj v zahraničí, konkrétne v divízii mobilných inovácií najväčšieho holandského operátora, KPN. Výsledkom bolo aj nasadenie služby LTE roamingu medzi prvými operátormi v Európe. Od roku 2015 zodpovedá za stratégiu a rozvoj v oblasti technológií a produktov v spoločnosti SWAN, ako aj za nastavenie produktového portfólia rezidenčného a korporátneho segmentu.

Róbert Plonka, Riaditeľ Divízie zákazníckej starostlivosti

Po štúdiu na Fakulte manažmentu Univerzity Komenského v Bratislave, začal v roku 2000 kariéru v oblasti zákazníckeho servisu na oddelení Call Centra a technickej podpory v spoločnosti Nextra, s.r.o. Podieľal sa na realizácii a vedení časti projektu centralizácie medzinárodných Call Centier Nextry do Bratislavy za účelom poskytovania multijazyčnej podpory zákazníkom. V rokoch 2006 až 2013 pôsobil na pozícii Customer Service Manager, kedy participoval na projekte implementácie nového CRM systému a tiež vybudoval oddelenie pre spracovanie reklamácií a riadenie retencie zákazníkov. Od roku 2013 pôsobí na pozícií Riaditeľa zákazníckeho servisu, kde sa jeho zodpovednosť rozšírila o oddelenie dohľadového centra a oddelenie podpory obchodnej administratívy.

Roland Kyška, Riaditeľ Divízie marketingu a komunikácie

Po štúdiu manažmentu na Filozofickej fakulte PU a rigoróznom konaní na Fakulte masmédií PVŠ absolvoval doktorandské štúdium na Vysokej škole ekonomickej v Prahe. Pracoval ako novinár na redaktorských pozíciách v rôznych printových a audiovizuálnych médiách. V rokoch 2005 - 2006 bol šéfredaktorom Hlavnej redakcie spravodajstva, športu a publicistiky STV, následne v rokoch 2007 - 2011 zástupcom šéfredaktora týždenníka Plus 7 dní. V skupine DanubiaTel pôsobí od roku 2011, riadil spoločnosť internet.sk, ktorá združuje viacero webových médií a on-line projektov. Od roku 2015 bol zodpovedný za korporátnu komunikáciu skupiny a neskôr aj za marketing spoločnosti SWAN. Pôsobí tiež ako riaditeľ neziskovej organizácie ĽUDIA ĽUĎOM, ktorá prevádzkuje darcovský portál ĽudiaĽuďom.sk.

Vojtech Nagy, Riaditeľ Divízie pre reguláciu a právne služby

Po štúdiu na STU nastúpil na pozíciu Produktového manažéra pre oblasť dátových služieb do spoločnosti EuroTel Bratislava, a.s. V roku 2002 nastúpil do spoločnosti SWAN na pozíciu Marketingového manažéra. Od roku 2007 sa venoval rozvoju produktového portfólia a integrácii akvirovaných menších providerov na pozícii Vedúci produktového oddelenia. V tomto čase sa zameral aj na rozvoj televíznych, internetových a hlasových služieb pre domácnosti riešených na FTTx sieťach. Aktívne sa spolupodieľal na získaní nových frekvenčných prídeloch v pásmach 1,8GHz, 3,5GHz, 3,7GHz, 26GHz. Od roku 2015 zabezpečuje súlad s legislatívnymi normami a zákonmi na pozícii Riaditeľ pre reguláciu a externé vzťahy.