Zobraziť:

Politika kvality, bezpečnosti informácií a ochrany životného prostredia spoločnosti SWAN, a.s.

 • Činnosti spoločnosti sú vždy v súlade s požiadavkami štandardov ISO 9001, ISO/IEC 27001 a v súlade s požiadavkami na ochranu životného prostredia podľa štandardu ISO 14001. Základným kameňom pri všetkých činnostiach súvisiacich s tvorbou a poskytovaním produktov a služieb spoločnosti je plniť a dodržiavať platné legislatívne požiadavky, požiadavky zákazníkov a partnerov a ďalšie požiadavky, ktoré sa na našu spoločnosť vzťahujú. 
 • Našou prednosťou je flexibilita a prozákaznícky prístup pri poskytovaní produktov a služieb, naše záväzky plníme s plnou spoľahlivosťou a zodpovednosťou, vo vysokej kvalite a v čo najkratšom termíne pri dodržaní všetkých podmienok a postupov. Cieľom spoločnosti je vždy plná spokojnosť zákazníka.
 • Našou snahou je efektívnym riadením procesov a výkonom kontrolných činností neustále inovovať, zlepšovať kvalitu, bezpečnosť a environmentálnu šetrnosť poskytovaných produktov a služieb.
 • V rámci kontextu celej organizácie podporujeme vzájomnú komunikáciu s našimi zákazníkmi, dodávateľmi a so štátnou správou s cieľom zlepšovania kvality poskytovaných produktov a služieb. Komunikujeme a spolupracujeme s verejnoprávnymi a správnymi orgánmi a relevantnými  zainteresovanými stranami v záležitostiach týkajúcich sa problematiky životného prostredia a bezpečnosti informácií.
 • Periodicky vzdelávame a školíme všetkých zamestnancov v oblasti ich odbornosti, v oblasti kvality, bezpečnosti informácií, ochrany životného prostredia a tiež bezpečnosti práce.
 • Usilujeme sa o prevenciu znečisťovania životného prostredia a o znižovanie záťaže na životné prostredie. Prijímame opatrenia na obmedzenie vzniku odpadov, uplatňujeme moderné technológie a postupy šetrné z hľadiska životného prostredia a energetickej náročnosti. S tým súvisí identifikácia, riadenie environmentálnych aspektov a vyčlenenie potrebných zdrojov na elimináciu prípadných rizík pre životné prostredie. Týmito opatreniami deklarujeme náš záväzok k neustálemu zlepšovaniu systému environmentálneho manažmentu pre zvýšenie environmentálnej výkonnosti.
 • Systémy kvality, bezpečnosti informácií a požiadavky na ochranu životného prostredia sú neustále a pravidelne preskúmavané a na základe výsledkov preskúmania sú stanovené ciele, cieľové hodnoty a programy. Zavedený systém je prostriedkom k cieľavedomému a systematickému procesu zlepšovania kvalitatívnych, bezpečnostných a environmentálnych parametrov našich produktov, služieb a aktivít.
 • Cieľom bezpečnosti informácií je zabezpečiť dôvernosť, integritu a dostupnosť všetkých vlastných a zákazníckych aktív, dát a informácií pre bezproblémové zabezpečenie našich podnikateľských aktivít.
 • Touto politikou deklarujeme všetkým obchodným partnerom, zamestnancom, verejnej a štátnej správe a širokej verejnosti schopnosť celej spoločnosti SWAN efektívne chrániť informácie, hmotný i nehmotný majetok vlastný aj nám zverený v súlade s legislatívnymi požiadavkami, prijatými záväzkami, internými bezpečnostnými predpismi a ostatnými relevantnými požiadavkami.
 • Vedenie spoločnosti vyslovuje záväzok podporovať vytýčené ciele, princípy a programy nadväzujúce na  túto politiku, pretože sú v súlade s jej strategickým smerovaním.
 • Aktuálnosť a relevantnosť tejto politiky bude pravidelne preverovaná vrátane preverovania efektívnosti činností vykonávaných pri jej plnení.

 

Táto politika je záväzná pre všetkých zamestnancov spoločnosti SWAN.

 

Verejná bezpečnostná politika informácií spoločnosti SWAN, a.s.

Vyhlásenie manažmentu:

Spoločnosť SWAN ako profesionálny poskytovateľ telekomunikačných služieb a riešení, pri ktorých je vyžadovaný vysoký stupeň ochrany proti zneužitiu, kladie zásadný dôraz na minimalizáciu rizík. Preto vedenie spoločnosti vyhlasuje túto Verejnú bezpečnostnú politiku informácií ako základný rámec pre smerovanie spoločnosti na poli ich ochrany.

 

Ciele bezpečnostnej politiky

Naším prvoradým cieľom je zabezpečiť dôvernosť, integritu a dostupnosť všetkých vlastných a zákazníckych aktív, dát a informácií pre bezproblémové zabezpečenie našich podnikateľských aktivít.

Touto politikou deklarujeme všetkým obchodným partnerom, zamestnancom, verejnej a štátnej správe a širokej verejnosti schopnosť celej spoločnosti SWAN efektívne chrániť informácie, hmotný i nehmotný majetok vlastný aj nám zverený v súlade s legislatívnymi požiadavkami, prijatými záväzkami a internými bezpečnostnými predpismi.

Táto deklarácia má pôsobnosť na celú spoločnosť a na všetky prevádzky a miesta, v ktorých pôsobíme.

K presadzovaniu tejto politiky je v podniku zavedený a rozvíjaný systém riadenia bezpečnosti informácií podľa ISO/IEC 27001.

 

Zásady a princípy bezpečnosti informácií

Zaväzujeme sa:

 • dodržiavať a napĺňať legislatívne pravidlá bezpečnosti informácií vo všetkých miestach, kde pôsobíme,
 • zaisťovať dostupnosť informácií v čase a mieste podľa potrieb spoločnosti, ale iba pre tých, ktorí ich potrebujú pre svoju pracovnú činnosť, čím je zachovávaná dôvernosť informácií podľa stanovených kategórií - Verejné informácie,  Interné informácie a Informácie riadené špeciálnym spôsobom
 • riadiť integritu a životný cyklus informácií od okamihu ich vzniku, ich poskytovanie, užívanie až po likvidáciu,
 • vzdelávať a rozvíjať našich zamestnancov, dodávateľov a partnerov v oblasti bezpečnosti informácií,
 • riešiť porušovanie pravidiel informačnej bezpečnosti ako hrubé porušenie interných predpisov a zmluvných vzťahov,
 • prijímať a stanovovať bezpečnostné opatrenia na princípe posúdenia závažnosti vyhodnotených rizík, ich vplyvu a ekonomickej náročnosti opatrení,
 • pravidelne monitorovať, prehodnocovať riziká, riadiť bezpečnostné udalosti a incidenty prostredníctvom nápravných a preventívnych opatrení,
 • cieľavedome a dlhodobo zvyšovať účinnosť systému riadenia bezpečnosti informácií.

 

Vedenie spoločnosti vyslovuje záväzok podporovať vytýčené ciele a princípy tejto politiky a pravidelne preverovať efektívnosť vykonávaných činností pri jej napĺňaní.

Táto politika je záväzná pre všetkých zamestnancov spoločnosti SWAN.

Certifikáty a ocenenia