Predstavujeme spoločnosť SWAN

História

Spoločnosť SWAN, a.s., (vtedy ešte pod názvom Callino, s. r. o.) začala svoje aktivity v máji 2000 získaním Poverenia Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií na poskytovanie telekomunikačných služieb prenosu dát a zriaďovanie, prevádzkovanie a prenajímanie rádiových zariadení.

Hlavné míľniky histórie spoločnosti:

 • 7/2001 – zmena obchodného názvu spoločnosti Callino, s.r.o., na SWAN, s.r.o.,
 • 5/2002 – SWAN, s.r.o., sa transformuje na SWAN, a.s.,
 • 5/2003 – prudký rozvoj infraštruktúry spoločnosti. Svoje služby poskytovala už v 51 mestách na Slovensku,
 • 5/2004 – navýšené základné imanie spoločnosti, vlastníkom 75% akcií sa stala spoločnosť DanubiaTel, a.s.,
 • 5/2005 – DanubiaTel, a.s., sa stáva 100% vlastníkom akcií SWAN, a.s.,
 •  2004  –  súčasnosť: spoločnosť SWAN, a.s., a jej materská spoločnosť DanubiaTel, a.s., strategickými akvizíciami rozširujú svoj vplyv
                 v oblasti poskytovania telekomunikačných služieb.
 • 1/2008 – SWAN, a.s., rozširuje portfólio služieb pre domácu klientelu. Pod názvom MAX multimedia začala spoločnosť poskytovať
                 optický internet, digitálnu a káblovú ako aj pevnú linku do domácností,
 • 7/2013 – značka triple play služieb poskytovaných rezidenčným klientom mení názov z MAX multimedia na SWAN MULTIMEDIA.
 • V októbri 2000 získala povolenie Telekomunikačného Úradu SR na realizáciu skúšobnej prevádzky zariadení FWA (pevné bezdrôtové pripojenie) v pásmach 26 GHz a 3,5 GHz v Bratislave, v Banskej Bystrici a v Žiline.
 •  V novembri 2000 zahájila skúšobnú prevádzku prístupovej FWA siete so zameraním na:
  • testovanie kompatibility rádiových zariadení s technológiami, ktoré používajú zákazníci a poskytovatelia na slovenskom trhu
  • praktické ukážky možnosti využívania širokopásmových bezdrôtových riešení a služieb potenciálnym zákazníkom
  • simulovanie rôznych zákazníckych služieb a riešení v spolupráci s používanými technológiami (Siemens, Mar coni, BreezeAccess).
 • V máji 2001 Callino získalo: Licenciu na zriaďovanie a prevádzkovanie verejnej telekomunikačnej siete a na poskytovnanie telekomunikačných služieb ako i Povolenie na zriaďovanie a prevádzkovanie rádiových zariadení.
 • V júli 2001 bola udelená Licencia na zriaďovanie a prevádzkovanie pevnej verejnej bezdrôtovej telekomunikačnej siete prostredníctvom technológie FWA v stanovenom úseku pásma 26 GHz a na poskytovanie verejných telekomunikačných služieb prostredníctvom tejto siete.
 • V júli 2001 sa zmenil obchodný názov spoločnosti Callino, s.r.o. na SWAN, s.r.o.
 • V máji 2002 bol SWAN, s. r. o. transformovaný na SWAN, a.s.
 • V máji 2003 nastal prudký rozvoj infraštruktúry. SWAN poskytuje telekomunikačné služby už v 51 mestách na Slovensku.
 •  V januári 2004 poskytuje SWAN riešenia pre zákazníkov v 55 mestách.
 • V máji 2004 bolo navýšené základné imanie spoločnosti SWAN, a.s. Vlastníkom 75 % akcií sa stala spoločnosť DanubiaTel, a.s., a 25 % akcií spoločnosť Energotel, a.s.
 • V septembri 2004 spoločnosť DanubiaTel, a.s., uskutočnila úspešné akvizície telekomunikačných operátorov BENTEL,s.r.o., a GlobalTel Slovakia, s.r.o.
 • V apríli 2005 sa úspešnou akvizíciou rozšírila skupina Danubiatel o spoločnosť Euroweb Slovakia, a.s., ktorý je zároveň členom organizácie spravujúcej prideľovanie doménových mien a adries ICANN a národným registrátorom Top Level Domains (TLD)
 • V júli 2005 sa spoločnosť GlobalTel, a.s., stala držiteľom individuálneho povolenia na používanie frekvencií v pásme 3,5 GHz, ktoré pridelil TÚ SR na základe výberového konania V decembri 2005 sa zmenila štruktúra akcionárov a jediným, 100% vlastníkom akcií spoločnosti SWAN, a.s. sa stala akciová spoločnosť DanubiaTel
 • Dňa 1. februára 2006 došlo k akvizícii telekomunikačnej spoločnosti GlobalTel, a.s. Uvedeným dňom prebral SWAN všetky záväzky (práva aj povinnosti) voči klientom GlobalTel-u.
 • Dňa 1. februára 2006 bola uzatvorená Dohoda o postúpení práv a povinností medzi spoločnosťami SWAN, a.s., a SUBNET plus, s.r.o., na základe ktorej prevzala spoločnosť SWAN, a.s. všetky práva a povinnosti voči zákazníkom SUBNETu plus, s.r.o. Spoločnosť SUBNET plus, s.r.o. pôsobí v Nitrianskom kraji.
 • Od februára 2006 sa SWAN, a.s. stal poskytovateľom internetových služieb pre zákazníkov spoločnosti Llarik, s.r.o.,  ktorá sídli v Seredi.
 • Od 17. marca 2006 sa stal DanubiaTel, a.s., vlastníkom podielu v spoločnosti NET SLOVAKIA, s.r.o. NET SLOVAKIA sa týmto stala súčasťou skupiny DanubiaTel. NET SLOVAKIA, s.r.o., je poskytovateľom pripojenia do internetu pre zákazníkov v regióne Nitra.
 • Od 1. júna 2006, v zmysle Dohody o postúpení práv a povinností uzavretej medzi spoločnosťami SWAN, a.s., a M.B.C., s.r.o., spoločnosť SWAN, a.s., prevzala v plnom rozsahu všetky práva a povinnosti voči klientom spoločnosti M.B.C., s.r.o. Ide predovšetkým o užívateľov ADSL a hlasových služieb.
 • Odkúpením zvyšného 50% podielu sa dňa 9. februára 2007 stal DanubiaTel, a.s., stopercentným vlastníkom spoločnosti NET SLOVAKIA, s.r.o. Spoločnosť NET SLOVAKIA vybudovala a prevádzkovala nitriansku metropolitnú sieť pre poskytovateľa internetového pripojenia Nitranet. Spoločnosť NET SLOVAKIA sa premenovala na PEEM Slovakia, s.r.o
 • Spoločnosť SWAN, a.s., získala súhlas Telekomunikačného úradu SR na prevod práv vyplývajúcich z Individuálneho povolenia na používanie frekvencií v pásme 3,5 GHz, ktorých držiteľom bola od augusta 2005 jej sesterská spoločnosť GlobalTel, a.s.. Rozhodnutie TÚ SR o vydaní súhlasu na prevod práv vyplývajúcich z pridelenia frekvencií nadobudlo právoplatnosť 27. marca 2007. Spoločnosť SWAN, a.s., tak celej škále svojich klientov poskytuje komplexné elektronické komunikačné služby v dvoch licencovaných pásmach: FWA 26 GHz a 3,5 GHz.
 • V marci 2007 vznikla i spoločnosť DEVNET, a.s., s majetkovou účasťou spoločnosti DanubiaTel, a.s., Ide o spoločný projekt mestskej časti Devínska Nová Ves a DanubiaTelu, a.s. DEVNET, a.s., pôsobí ako lokálny poskytovateľ dátových služieb.
 • 30. novembra 2007 odkúpil SWAN, a.s., komunikačnú infraštruktúru na sídlisku Soblahovská v Trenčíne, predtým vo vlastníctve spoločnosti ELIP.
 • 20. decembra 2007 materská spoločnosť SWANu DanubiaTel, a.s., získala úplné vlastnícke práva ku spoločnosti NETLAB Plus, s.r.o. – poskytovateľa elektronických komunikačných služieb v Bratislave a v juhozápadnom regióne Slovenska.
 • V decembri 2007 formou testovacej prevádzky a od januára 2008 spustením ostrej komerčnej prevádzky rozšírila spoločnosť SWAN, a.s., ponuku svojich služieb smerom k domácej klientele.  Pod názvom MAX multimedia ponúkla optický internet až do rýchlosti 80 Mbit/s a digitálnu televíziu so 101 kanálmi postupne v lokalitách v Bratislave, Trnave, Nitre, Trenčíne, Pezinku, Malackách, Dunajskej Strede, Seredi, Novej Dubnici, Dubnici nad Váhom, Púchove a Komárne.
 • Od júna 2008 sa stala materská spoločnosť SWANu - DanubiaTel, a.s. vlastníkom polovičného podielu spoločností Manager Systems, s.r.o. a KABEL SAT - 1, s.r.o., ktoré pôsobia v mestách Trenčín a Dubnica nad Váhom ako poskytovatelia káblovej TV. Odkúpením 100% podielu v regionálnom operátorovi PEEM Slovakia, s.r.o., spoločnosť SWAN, a.s., úspešne ukončila ďalšiu zo svojich akvizícií. Transakcia bola zavŕšená v októbri 2008, keď sa spoločnosť PEEM Slovakia, s.r.o., zlúčila so spoločnosťou SWAN, a.s., kde sa SWAN, a.s., stal jej právnym nástupcom. PEEM Slovakia, s.r.o., pôsobil ako regionálny poskytovateľ telekomunikačných služieb v rámci trnavského regiónu. Akvizícia alternatívneho telekomunikačného operátora AMTEL Slovensko, s.r.o., bola zavŕšená 21. marca 2009, kedy sa výlučným majiteľom spoločnosti stal DanubiaTel, a.s.
 •  Dňom 27. novembrom 2009 sa časť klientely spoločnosti CONNECTED, s.r.o., so sídlom v Malackách (regionálneho poskytovateľa telekomunikačných služieb) stala súčasťou zákazníckej základne SWANu. V decembri 2009 získal DanubiaTel, a.s., päťdesiatpercentný spoluvlastnícky podiel v spoločnosti NetCore, s.r.o. – regionálnom poskytovateľovi telekomunikačných služieb s pôsobnosťou v meste Pezinok.
 • V apríli 2010 DanubiaTel, a.s., majetkovo vstúpil do spoločnosti KBC GROUP, s.r.o., odkúpením 50%-tného podielu spoločnosti.
 • V apríli 2010 odkúpil SWAN, a.s., 65% podiel v spoločnosti Združenie majiteľov TKR Púchov, s.r.o., Združenie vlastní a buduje telekomunikačnú infraštruktúru v meste Púchov. Je to prvá dcérska spoločnosť SWANu
 • 1.7.2013 sa portfólio služieb určených pre rezidenčných klientov MAX multimedia premenovalo na SWAN multimedia. Cieľom premenovania značky je zvýšiť povedomie o prepojení značiek: SWAN ako poskytovateľa služieb a SWAN MULTIMEDIA, produktovej línie zahŕňajúcej kompletné portfólio triple play služieb.