OZNAM

Zmena poskytovateľa služieb poskytovaných prostredníctvom pevnej verejnej elektronickej komunikačnej siete:

Vážení zákazníci,

spoločnosť SWAN, a.s., so sídlom Borská 6, 841 04 Bratislava, IČO: 35 680 202, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sa, vložka č. 2958/B (ďalej len „SWAN, a.s.“) Vám týmto oznamuje, že s účinnosťou odo dňa 01.12.2015 dôjde k zmene v osobe poskytovateľa verejných elektronických komunikačných služieb (ďalej len „Služby“) poskytovaných prostredníctvom pevnej verejnej elektronickej komunikačnej siete (ďalej len „Pevná sieť“). Novým poskytovateľom Služieb namiesto spoločnosti SWAN, a.s. bude spoločnosť SWAN plus, a.s. so sídlom Borská 6, 841 04 Bratislava, IČO 47 258 314, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 6198/B (ďalej len „SWAN plus, a.s.“), ktorá v plnom rozsahu prevezme všetky práva a povinnosti spoločnosti SWAN, a.s., ktoré jej vyplývajú zo zmlúv o poskytovaní verejných služieb (ďalej len „Zmluvy“), na základe ktorých spoločnosť SWAN, a.s. poskytuje Služby jednotlivým účastníkom. Dôvodom zmeny poskytovateľa Služieb poskytovaných prostredníctvom Pevnej siete je organizačná zmena v holdingovej skupine DanubiaTel, ktorá spočíva v nasledovných skutočnostiach:

Na základe rozhodnutia jediného akcionára spoločnosti SWAN, a.s. a rozhodnutia jediného akcionára spoločnosti SWAN plus, a.s. dôjde k vloženiu organizačnej zložky spoločnosti SWAN, a.s. (v konkrétnosti časti podniku spoločnosti SWAN, a.s. súvisiacej s poskytovaním Služieb prostredníctvom Pevnej siete) ako nepeňažného vkladu do spoločnosti SWAN plus, a.s. V dôsledku vloženia organizačnej zložky podniku spoločnosti SWAN, a.s. ako nepeňažného vkladu do spoločnosti SWAN plus, a.s., prejde vlastnícke právo k organizačnej zložke (vrátane všetkých vecí, iných majetkových práv a iných majetkových hodnôt, ktoré slúžia na prevádzkovanie časti podniku, vrátane zamestnancov) zo spoločnosti SWAN, a.s. na spoločnosť SWAN plus, a.s., t.j. de facto spoločnosť SWAN plus, a.s. sa stane právnym nástupcom spoločnosti SWAN, a.s. vo vzťahu k Službám poskytovaným prostredníctvom Pevnej siete, čo znamená, že na spoločnosť SWAN plus, a.s. prechádzajú aj všetky práva a povinnosti vyplývajúce spoločnosti SWAN, a.s. zo Zmlúv s tým, že kvalita a parametre Služieb, ich cena, ako aj ostatné zmluvné podmienky dohodnuté v Zmluvách touto zmenou nie sú dotknuté a zostávajú v plnom rozsahu zachované. Dôvodom zmeny je rozčlenenie Služieb poskytovaných prostredníctvom Pevnej siete a služieb poskytovaných prostredníctvom mobilnej siete do dvoch spoločností.

Údaje nového poskytovateľa Služieb:

Obchodné meno:                                 SWAN plus, a.s.

Sídlo:                                                  Borská 6, 841 04 Bratislava

IČO:                                                    47 258 314

DIČ:                                                    2120112522

Právna forma:                                      akciová spoločnosť

Zapísaná v obchodnom registri OS Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 6198/B

Jediným akcionárom spoločnosti SWAN plus, a.s. je spoločnosť SWAN, a.s.