Žiadosť o vyjadrenie k sieťam

Dôležité informácie

Žiadosť o vyjadrenie k sieťam musí obsahovať:

  1. údaje žiadateľa s mailovým a telefonickým kontaktom.
  2. pri líniových stavbách situáciu záujmového územia (z Katastrálneho portálu) s nasledovnými údajmi : katastrálne územie, názvy dotknutých ulíc, číslo parcely. Prosíme o zvýraznenie predmetnej parcely a doplnenie názvov príslušných ulíc, ak sa na výreze ich názvy nezobrazujú.
  3. pri rádiových stavbách pohľad a pôdorys strechy so zakreslením výškových kót a azimutov plánovaných antén a anténnych nosičov. V sprievodnej správe uveďte typ/model/výrobcu technológie, frekvenčné pásmo a pod.

Žiadosť o vyjadrenie k PD musí obsahovať:

  1. údaje žiadateľa s mailovým a telefonickým kontaktom.
  2. projektovú dokumentáciu s priloženou technickou správou a výkresovou dokumentáciou. Situácia širších vzťahov (u líniových stavieb z Katastrálneho portálu) s vyznačením záujmového územia, resp. s nakreslenou dotknutou stávajúcou alebo navrhovanou stavbou. Prosíme o zvýraznenie predmetnej parcely a doplnenie názvov príslušných ulíc, ak sa na výreze ich názvy nezobrazujú.

Žiadosti bez kompletných údajov a doloženej dokumentácie nebudú akceptované a riadne vybavené.

Ďakujeme za pochopenie.

Kontakt

  OTNS, a.s.
  Vajnorská 137
  831 04 Bratislava
  swansiete@otns.sk
  www.otns.sk

  Požiadavky prijímame výhradne poštou alebo elektronicky.

Spoľahnite sa na nás. Vyskúšajte swan