Prihláste sa do nášho newslettra a buďte medzi prvými, kto sa dozvie o novinkách!

Pomoc a podpora

 

Podpora a pomoc pre služby televízie

Chcete zmeniť jazyk vysielaných programov, kvalita obrazu pri sledovaní TV nie je vyhovujúca alebo sa prehrieva Váš set-top box? Odpovede nielen na tieto otázky, ale aj množstvo technických a všeobecných informácií o poskytovaní TV vysielania SWAN MULTIMEDIA nájdete nižšie.

 • skontrolujte, či máte zvolený správny vstup pomocou tlačidla SOURCE na diaľkovom ovládači Vášho televízneho prijímača
 • ďalej skontrolujte, či sú prepojovacie káble dostatočne zasunuté vo Vašom televíznom prijímači a set-top boxe
 • vypnite a zapnite set-top box zo zdroja elektrickej energie
 • v prípade, že sa chyba neodstráni, kontaktujte, prosím, Oddelenie zákazníckej starostlivosti na tel. čísle 0650 123 456 alebo navštívte kontaktné miesto SWAN
 • príčinou nefunkčnosti môže byť:
  • prekážka medzi diaľkovým ovládačom a prijímačom
  • zdroje infračerveného rušenia
  • vybité batérie
 • riešiť chybu môžete nasledovne:
  • odstráňte prekážku
  • vymeňte batérie
 • pokúste sa reštartovať (vypnúť a zapnúť) set-top box, prípadne vytiahnuť set-top box z napájania
 • skontrolujte, či máte zvolený správny vstup pomocou tlačidla SOURCE na diaľkovom ovládači Vášho televízneho prijímača
 • ak sa nedá zobraziť iba jeden kanál a ostatné áno, prípadne chyby stále pretrvávajú, kontaktujte, prosím, Oddelenie zákazníckej starosltivosti na tel. čísle 0650 123 456
 • po nahraní nového firmwaru sa presunuli programy, preto ich treba znovu uložiť do vlastného poradia
 • jazykovú stopu je možné prepnúť pomocou tlačidla AUDIO v spodnej časti diaľkového ovládača
 • prístroj utierajte suchou utierkou
 • pri jeho čistení zásadne nepoužívajte vodu ani žiadne chemické prípravky
 • pri dlhodobej prevádzke sa prístroj môže zahrievať
 • tento jav je štandardný, je však potrebné s ním počítať a dbať na to, aby set-top box (ďalej aj "STB") nebol umiestnený v stiesnených a nevetraných priestoroch, prípadne aby sa na STB nekládli iné predmety, ktoré by obmedzovali alebo zabraňovali ochladzovaniu prístroja
 • neodporúčame klásť na STB iné zariadenie, ktoré samo o sebe vyžaruje teplo (VCR, DVD a pod.)
 • v prípade, že sa STB i napriek týmto opatreniam výrazne prehrieva a v jeho prevádzke dochádza ku chybám, obráťte sa na Oddelenie zákazníckej starostlivosti na tel. číslo 0650 123 456
 • áno, SWAN umožňuje využívanie služieb SWAN MULTIMEDIA na viacerých televíznych prijímačoch v jednej domácnosti, k príjmu na ďalšom televíznom prijímači je potrebný ďalší set-top box
 • ak máte záujem o túto službu, kontaktujte, prosím, Oddelenie zákazníckej starostlivosti na tel. čísle 0650 123 456, alebo sa informujte priamo v našich kontaktných miestach, kde Vám navrhnú optimálne riešenie

Nastaviť formát zobrazovania obrazu môžete dvomi spôsobmi:

 • na diaľkovom ovládači (ďalej len "DO") stlačte tlačidlo MENU
 • z ponúkaných možností za pomoci kurzorových kláves na DO zvoľte položku "NASTAVENIA" v menu digitálnej televízie
 • v položke NASTAVENIA stlačte šípku doprava a zvoľte možnosť "NASTAVENIA STB"
 • voľbu potvrďte tlačidlom ENTER na DO
 • z ponúkaných formátov 4:3 alebo 16:9 zvoľte opäť pomocou kurozorových tlačidiel vpravo/vľavo ten, ktorý zodpovedá formátu Vášho TV prijímača
 • potom príslušné okno zatvorte modrým tlačidlom na DO
 • stlačte tlačidlo GOTO, ktoré sa nachádza v pravom dolnom rohu diaľkového ovládača a zvoľte preferovaný formát obrazu
 • ak problémy s nastavením zobrazovania pretrvávajú, zosúlaďte nastavenie set-top boxu s nastavením obrazu v televízii (nastavenie veľkosti obrazu na Vašom televíznom prijímači)
 • je potrebné zistiť, či zvuk nefunguje iba na jednom kanáli, alebo na všetkých
 • ak zvuk nefunguje iba na jednom kanáli, kontaktujte, prosím, Oddelenie zákazníckej starostlivosti na tel. čísle 0650 123 456
 • ak zvuk nefunguje na všetkých kanáloch:
  • skúste stlačiť refresh na diaľkovom ovládači
  • reštartujte (vypnite a zapnite) set-top box
  • skúste prepnúť inú zvukovú stopu alebo skontrolujte intenzitu hlasitosti natavenú na Vašom set-top boxe
  • ak sa Vám chybu nepodarí odstrániť, kontakujte, prosím, Oddelenie zákazníckej starostlivosti na tel. čísle 0650 123 456
 • PIN kód je určený na potvrdenie identity zákazníka; základný prednastavený PIN kód tvoria číslice 2897
 • PIN kód zmeníte nasledovným spôsobom:
  • na diaľkovom ovládači stlačíte tlačidlo MENU
  • z ponúkaných volieb vyberte pomocou kurzorových tlačidiel položku "NASTAVENIA"
  • zvoľte možnosť "NASTAVENIA PIN", potvrďte tlačidlom ENTER a zadajte aktuálny/starý PIN kód
  • následne systém vypýta 2x nový PIN
  • zadajte voľbu a 2x potvrďte tlačidlom ENTER
  • následne sa zobrazí informačné okno: "ZMENA PINU" a informácia "PIN BOL ZMENENÝ"
 • v prípade, ak ste zabudli PIN kód, kontaktujte Oddelenie zákazníckej starostlivosti na tel. čísle 0650 123 456 (nastaví Vám PIN na štandardný kód 2897) alebo prostredníctvom kontaktného formuláru tu

Zmena PIN čísla rodičovského zámku:

 • na diaľkovom ovládači stlačte tlačidlo MENU
 • z ponúkaných volieb vyberte pomocou kurzorových tlačidiel položku "NASTAVENIA"
 • zvoľte možnosť "NASTAVENIA PIN" (logo autoškoly pozor deti) - posledná položka napravo, potvrďte tlačidlom ENTERa zadajte aktuálny/starý PIN
 • následne systém 2x vypýta nový PIN kód
 • voľbu potvrďte 2x tlačidlom ENTER
 • následne sa zobrazí informačné okno: "ZMENA PINU" a informácia "PIN BOL ZMENENÝ"
 • v prípade, ak ste zabudli PIN kód, kontaktujte Oddelenie zákazníckej starostlivosti na tel. čísle 0650 123 456 (nastaví Vám PIN na štandardný kód 2897) alebo prostredníctvom kontaktného formuláru tu
 • na diaľkovom ovládači stlačte tlačidlo MENU
 • z ponúkaných volieb vyberte pomocou kurzorových tlačidiel položku "NASTAVENIA"
 • následne vstúpte do položky "PORADIE KANÁLOV"
  • pomocou kurzorových tlačidiel na diaľkovom ovládači vyberte TV kanál, ktorý požadujete presunúť na inú pozíciu
  • stlačte zelené tlačidlo PRESUŇ
  • stanica sa označí
  • pomocou kurzorových tlačidiel presuňte TV kanál na pozíciu, ktorá Vám vyhovuje, a následne potvrďte jej umiestnenie tlačidlom ENTER
 • tento postup opakujte pri všetkých TV kanáloch, ktoré si želáte presunúť na iné pozície v zozname TV kanálov
 • zobrazenie televízneho programu jednotlivých TV kanálov v predstihu jedného týždňa je možné prostredníctvom vyvolania informačného programového sprievodcu, tzv. EPG (electronic programe guide)
 • EPG vyvoláte stlačením žltého a zeleného tlačidla
 • stlačením tlačidla PLAY/PAUSE na diaľkovom ovládači je možné práve sledovanú televíznu reláciu zastaviť
 • pozastavenú reláciu môžete opäť spustiť stlačením tlačidla PAUSE
 • relácia bude pokračovať ďalej od miesta, kde ste prezeranie zastavili, teda danú reláciu budete sledovať s určitým časovým oneskorením oproti aktuálnemu vysielaniu; po zapauzovaní je možné vrátiť sa späť viac ako 10 minút
 • táto funkcia sa vzťahuje iba na vybrané televízne stanice
 • TV kanál, ktorý je možný pozastaviť a opätovne spustiť, je v informačnej lište označený textom PAUSE TV
 • ak sa obraz rozkladá (štvorčekuje), predovšetkým reštartujte set-top box (ďalej len "STB") tak, že STB vypnete pomocou príslušného tlačidla na prednom paneli, a následne opäť zapnete tým istým tlačidlom po približne 3 až 5 sekundách
 • pokiaľ problémy pretrvávajú i po reštarte, obráťte sa, prosím, na Oddelenie zákazníckej starostlivosti na tel. čísle 0650 123 456
 • TV kanál sa už nenachádza v programovej štruktúre SWAN MULTIMEDIA
 • daný TV kanál sa prestal vysielať (zanikol)
 • zmenili ste parametre Vašej služby (prechod na iný televízny balík)

Nenašli ste odpoveď na Vašu otázku? Napíšte nám